Go Back   Forum Afaceri > Afaceri > Consultanta

Consultanta Legislatie afaceri, contabilitate, fiscalitate si altele

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-30-2010, 02:32 PM
giurgiu giurgiu is offline
Super Moderator
 
Join Date: Nov 2006
Location: Romania
Posts: 1,310
Default Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Cei care doresc sa acceseze fonduri europene sa nu faca aceste greseli:
Greseli frecvente intalnite in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
În etapa de verificare a conformităţii administrative:
 Documentaţe incompletă
o fiş tehnicăde mediu, deş era solicitatăca document obligatoriu, în multe cazuri a lipsit din dosarul de finanţre;
o lipsa formularului de autoevaluare în raport cu criteriile de mediu;
 Aspecte neconforme cu cerintele de prezentare a documentatiei depuse;
o numerotare incorecta;
o lipsăşampilă
o nerespectarea ordinii documentelor;
o format neadecvat al unor documente suport;
 Certificate/autorizaţi expirate;
 Cererea de finanţre completatăincorect; solicitanţi nu au citit cu atenţe precizăile din ghidul solicitantului privind modul de completare a cererii de finanţre sau nu au solicitat căre AM/OI informaţi suplimentare ;
 Lipsa documentelor de proprietate asupra terenului sau construcţei pe care se dorea realizarea investiţei - au fost cazuri de proiecte respinse deoarece terenul sau clăirile erau ipotecate sau nu exista dreptul de a se modifica construcţile existente;
 Confuzii privind cine semneazădocumentele.
În etapa de verificare a eligibilităţi:
 Neînţlegerea criteriilor de eligibilitate ş a faptului ca acestea sunt cumulative;
 Neîncadrarea întreprinderii în categoria de IMM;
 Neîncadrarea într-un cod CAEN eligibil;
 Dificultăţ în stabilirea parteneriatelor (specific AP 4 - Creşerea eficienţi energetice ş a securităţi furnizăii, în contextul combaterii schimbăilor climatice - DMI 1 - Energie eficientăş durabilă(îmbunăăţrea eficienţi energetice ş dezvoltarea durabilăa sistemului energetic din punct de vedere al mediului));
 Nerespectarea regulii "de minimis" (Calcularea greştăa ajutoarelor de stat primite anterior);
 Bugetul elaborat nu a ţnut cont de cheltuieli eligibile ş neeligibile;
 Confuzie între activităţ eligibile ş cheltuieli eligibile;
 Lipsa unei justificăi a activităţi economice pe anul anterior (AP 1 - Un sistem inovativ ş eco-eficient de producţe);
 Patentele utilizate de start-up nu au ca origine o organizaţe de cercetare dezvoltare publică(AP 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologicăş inovare pentru competitivitate).
În etapa evaluăii tehnice ş financiare:
 Din punctul de vedere al coerenţi intervenţei – nu a existat o legăura logicăîntre elementele proiectului: resurse, activităţ, rezultate directe imediate ş pe termen lung;
 Buget incomplet sau necorelat cu activităţle ş rezultatele;
 Planul de activităţ nerealist – pentru activitatile propuse, duratele estimate au fost subdimensionate;
 Obiectivul general al proiectului (scopul proiectului) formulat neadecvat în raport cu politicile UE în domeniu; dificultăţ în demonstrarea relevanţi proiectului faţăde linia de finanţre ş politicile UE;
 Studiu de fezabilitate prezentat nu a fost realizat pentru investiţa propusăprin proiect sau nu a respectat cerinţle HG 28/2008;
 Confuzie în calcularea ş cuantificarea tuturor veniturilor generate de proiect;
 Analizele de risc ş senzitivitate realizate superficial sau lipsesc;
 Indicatorii financiari nu au corespuns cerinţlor ghidului solicitantului reflectate in grila de evaluare;
 Valorile indicate pentru indicatorii de performanţănu au fost justificate;
 Neconcordanţ între Planul de afaceri / Studiu de fezabilitate ş cererea de finanţre;
 Echipa de management de proiect nu are experienţă(aceastăparte a fost deseori neglijată;
 Procentul de cofinanţre incorect calculat;
 Cashflow incorect care nu considerătoate elementele, intrăi nejustificate, uneori negative;
 Necorelarea previziunilor financiare cu capacitatea pieţi ş a producăorului;
În cadrul procesului de monitorizare:
 Raportul de progres nu este completat corespunzăor;
 Nu este trimis la termenul specificat în contract (trimestrial);
 Nu sunt realizaț indicatorii stipulaț în contract;
 La pct.5.1 nu sunt trecute activitățle în conformitate cu contractul;
 Pentru temele prioritare de cele mai multe ori beneficiarul nu face referire la cela specificate în cererea de finanțre ș completeazăcănu este cazul;
 La pct.6 – Indicatori nu este completat, în cazul în care nu existănicio realizare în perioada de referințătrebuie specificatăvaloarea din contract în coloana respectivă;
 Necompletarea pct.9 – Păț fizice distincte pentru rapoartele de progrs care însoțsc cererile de rambursare;
În cadrul procedurilor de achizițe:
 Confuzie între anunțl prin care se face invitața de a participa la o anumităprocedurăde achizițe (de obicei lansatăde beneficiar) ș anunțl/ comunicatul pentru începerea proiectului;
 Utilizarea, ca ș criterii de atribuire a unor criterii de calificare, ceea ce poate atrage aplicarea unor corecți financiare în conformitate cu Ghidul Comisiei din 29.11.2007.

Criteriile de calificare sunt criterii referitoare la ofertant (situața economicăș financiară situața personalului, etc), iar criteriile de atribuire sunt cele referitoare la ofertă(preț oferta cea mai avantajoasăeconomic). Unul dintre cele mai frecvente criterii de calificare utilizare incorect, ca ș factor de evaluare în cadrul criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasădin punct de vedere economic, este experienț personalului;
 Nedetalierea sau detalierea insuficientăa medodei de punctare a factorilor de evaluare utilizaț în cadrul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasădin punct de vedere economic". Acest fapt constituie o încăcare a principiului transparenți potrivit căuia toț participanți la procedurătrebuie săcunoascăîn avans regulile aplicabile ș trebuie săaibăcertitudinea faptului căaceste reguli se aplicătuturor în acelaș mod;
 Folosirea în documentața de atribuire a unor criterii referitoare la nume de măci sau țăi de origine (ex.Intel), făămențunea "sau echivalent";
 Selectarea unor contractori care nu au îndeplinit criteriile de calificare;
 Modificarea prin contractele de achizițe încheiate a condiților stabilite ca ș minime ș obligatorii sau a celor utilizate ca ș factori de evaluare în cadrul procedurii de evaluare (ex. Stabilirea unui termen de livrare obligatotiu prin caietul de sarcini de maxim 6 luni, iar prin contractul de achiziți termenul de livrare este de 12 luni);
 Divizarea contractelor de achiziți pentru a se încadra în pragul de cumpăare directă;
 Neconcordanț între specificațile din documentața de atribuire (ex.divizarea sau nu pe loturi) ș realizarea efectivăa achiziței;
 Modicficarea prin act adițonal a condiților care au stat la baza atribuirii contractului (preț termen de livrare, specificați tehnice, perioada de garanțe, etc);
 Folosirea unor criterii de calificare/ selecțe discriminatorii (ex.Ofertantul a finalizat în ultimii 3 ani, în calitate de controlor principal sau asociat, cel puțn 3 contracte de implementare de sisteme informatice, finanțte din fonduri europene, la beneficiari din domeniul guvernamental ș/ sau instituți ale statului);
 Nu sunt îndeplinite condițile specificate în documentața de atribuire ș în contractul de achizițe – exemple identificate în cadrul misiunilor de control;
 În cazul anumitor aplicaților informatice, deș în documentața de atribuire ș în contractul de achizițe erau precizate modul cătare, modul raportare, interfațămultilingvă modul de newsletter, manual de utilizare, aplicațile informatice achzițonate nu dețn aceste funcți
 În cazul echipamentelor IT, existăneconcordanț între specificațile tehnice precizate în documentața de atribuire ș în contractul de achizițe ș specificațile tehnice ale echipamentelor achizițonate;
 Confuzie în denumirea procedurii de achizițe (Exemplu Deș se face achizițe directăcu prospectare de piațăpentru achizițile sub 15 000 euro, beneficiarii specificăîn raportul progres cererea de ofertă;
 Anunțl de intențe nu are acelaș conțnut cu invitața de participare ș nu specificăcriteriile de atribuire;
 În cazul în care este trecut criteriu de atribuire cea mai avantajoasăofertătehnico economicănu este respectat principiul transparenți în ceea ce priveșe acordarea punctajului (Ex.în caietul de sarcini ș în raportul procedurii nu este detaliat modul de acordare a puncajelor pentru fiecare criteriu în parte, respectiv pentru fiecare beneficiar);

 Nu existăconfirmăi pentru transmiterea invitaților de participare/ comunicarea rezultatelor procedurii;
 Documentele nu au numă de înregistrare la beneficiar ș nici nu sunt semnate de persoanele responsabile;
Referitor la Cererea de prefinanțre
 Scrisoarea de garanțe depusăîn vederea obțnerii prefinanțării nu are elemente obligatorii. (ex. Nu se specificăcontul în care se face plata, acesta nu este de tip 509083, nu este emisăîn numele MECMA – AM POSCCE, nu specificăaxa prioritară domeniu de intervențe);
 Valabilitatea Scrisorii de garanțe – cel puțn 3 luni dupădepunerea primei cereri de rambursare;
 Contractele depuse de beneficiar în vederea obțnerii prefinanțăii au valoare mai micăîn comparațe cu valoarea solicitată;
Referitor la Cererea de Rambursare
 Încadrarea incorectăa cheltuielilor conform Cererii ș Contractului de Finanțre de căre Beneficiari;
 Algoritmul dupăcare se calculeazăCheltuielile Generale de Administrațe nu este înțles corect de căre beneficiari ș ca atare apar erori de calcul sau cheltuieli care ies din perioada de eligibilitate;
 Nerespectarea procedurilor de achizițe publică(evaluare, criterii, caiet de sarcini, contract);
 Modificarea graficului de rambursare ș depunerea Cererilor de Rambursare în aceeaș perioadăau condus la suprapunerea acestora sau nerespectarea graficului de rambursare ca timp ș sume;
 Beneficiarii nu anexeazăîntotdeauna toate documentele justificative prevăute în Contractul de finanțre ș instrucțunile AM de pe site;
 Dificultățle beneficiarilor de implementare a Instrucțunii Nr. 7/ 18.06.2010, elaborate de AM cu privire la contabilitatea distinctăa proiectului. (Beneficiarii trebuie săaplice fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilăadecvatăpentru toate tranzacțile privind operațunea, făăa aduce atingerea standerdelor contabile națonale);
 Beneficiarii nu cunosc ș nu completeazăcorect formularul CR;
 Neclarităț privind aplicarea Manualului de identitate vizuală;
 Extrase de cont nesemnate ș neșampilate de bancă trezerorie;
 Cheltuielile sunt realizate în afara perioadei de eligibilitate (ex. Într-un contract semnat în data de 15.02.xxxx se specificădata de depunere a cererii de rambursare a 5a lunăde la data semnăii contractului. Beneficiarul ar trebui sădepunăcererea cel târziu în data de 15.07.xxxx, cheltuielile realizate dupăaceastădatăsunt neeligibile)
 Modificarea contractului de finanțre făănotificarea OI IMM (ex. Transferul de 10%, modificare grafic de rambursare, schimbare cont aferent rambursăii cheltuielilor, adresă reprezentant legal);

 Transmiterea de solicităi de acte adițonale în afara perioadei de implementare sau făărespectarea termenului din contractul de finanțre (60 zile pentru apelul I ș 30 zile pentru apelul II);
 Completarea incorectăa cererii de finanțre
-
În tabelul 6° nu se completeazăcu valoarea eligibilăaferentăfacturii fiscale. Cursul utilizat pentru facturile în valutăeste cel aferent zilei în care se efectueazăplata conform prevederilor legale, beneficiarul respectăprevederea contractului (cursul minim între momentul facturăii ș momentul plăți);
-
În tabelul 6B nu sunt detaliate cheltuielile aferente oricăei categorii de cheltuieli eligibile;
-
La punctul 9, Liste Anexe, nu sunt trecute documentele transmise efectiv care însoțsc cererea de rambursare;
 Documentele contabile care însoțsc cererea de rambursare (fiș contului, nota contabilă balanțle, registrul de casă nu au specificat acronimul POSCCE nr. ș data contractului de finanțre pentru operațunile aferente contractului;
 Copiile documentelor justificative (facturi, extrase de cont, ordine de plată dispoziți de platăexterne) sunt ilizibile;
__________________
Deniplant
Imuniplant
Giurgiu
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


© Arkad Data. Toate drepturile rezervate. | Web Development By IT Exchange | Design Vectorpixel


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.