Go Back   Forum Afaceri > Afaceri > Consultanta

Consultanta Legislatie afaceri, contabilitate, fiscalitate si altele

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 10-30-2010, 02:32 PM
giurgiu giurgiu is offline
Super Moderator
 
Join Date: Nov 2006
Location: Romania
Posts: 1,310
Default Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Cei care doresc sa acceseze fonduri europene sa nu faca aceste greseli:
Greseli frecvente intalnite in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Īn etapa de verificare a conformităţii administrative:
 Documentaţe incompletă
o fiş tehnicăde mediu, deş era solicitatăca document obligatoriu, īn multe cazuri a lipsit din dosarul de finanţre;
o lipsa formularului de autoevaluare īn raport cu criteriile de mediu;
 Aspecte neconforme cu cerintele de prezentare a documentatiei depuse;
o numerotare incorecta;
o lipsăşampilă
o nerespectarea ordinii documentelor;
o format neadecvat al unor documente suport;
 Certificate/autorizaţi expirate;
 Cererea de finanţre completatăincorect; solicitanţi nu au citit cu atenţe precizăile din ghidul solicitantului privind modul de completare a cererii de finanţre sau nu au solicitat căre AM/OI informaţi suplimentare ;
 Lipsa documentelor de proprietate asupra terenului sau construcţei pe care se dorea realizarea investiţei - au fost cazuri de proiecte respinse deoarece terenul sau clăirile erau ipotecate sau nu exista dreptul de a se modifica construcţile existente;
 Confuzii privind cine semneazădocumentele.
Īn etapa de verificare a eligibilităţi:
 Neīnţlegerea criteriilor de eligibilitate ş a faptului ca acestea sunt cumulative;
 Neīncadrarea īntreprinderii īn categoria de IMM;
 Neīncadrarea īntr-un cod CAEN eligibil;
 Dificultăţ īn stabilirea parteneriatelor (specific AP 4 - Creşerea eficienţi energetice ş a securităţi furnizăii, īn contextul combaterii schimbăilor climatice - DMI 1 - Energie eficientăş durabilă(īmbunăăţrea eficienţi energetice ş dezvoltarea durabilăa sistemului energetic din punct de vedere al mediului));
 Nerespectarea regulii "de minimis" (Calcularea greştăa ajutoarelor de stat primite anterior);
 Bugetul elaborat nu a ţnut cont de cheltuieli eligibile ş neeligibile;
 Confuzie īntre activităţ eligibile ş cheltuieli eligibile;
 Lipsa unei justificăi a activităţi economice pe anul anterior (AP 1 - Un sistem inovativ ş eco-eficient de producţe);
 Patentele utilizate de start-up nu au ca origine o organizaţe de cercetare dezvoltare publică(AP 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologicăş inovare pentru competitivitate).
Īn etapa evaluăii tehnice ş financiare:
 Din punctul de vedere al coerenţi intervenţei – nu a existat o legăura logicăīntre elementele proiectului: resurse, activităţ, rezultate directe imediate ş pe termen lung;
 Buget incomplet sau necorelat cu activităţle ş rezultatele;
 Planul de activităţ nerealist – pentru activitatile propuse, duratele estimate au fost subdimensionate;
 Obiectivul general al proiectului (scopul proiectului) formulat neadecvat īn raport cu politicile UE īn domeniu; dificultăţ īn demonstrarea relevanţi proiectului faţăde linia de finanţre ş politicile UE;
 Studiu de fezabilitate prezentat nu a fost realizat pentru investiţa propusăprin proiect sau nu a respectat cerinţle HG 28/2008;
 Confuzie īn calcularea ş cuantificarea tuturor veniturilor generate de proiect;
 Analizele de risc ş senzitivitate realizate superficial sau lipsesc;
 Indicatorii financiari nu au corespuns cerinţlor ghidului solicitantului reflectate in grila de evaluare;
 Valorile indicate pentru indicatorii de performanţănu au fost justificate;
 Neconcordanţ īntre Planul de afaceri / Studiu de fezabilitate ş cererea de finanţre;
 Echipa de management de proiect nu are experienţă(aceastăparte a fost deseori neglijată;
 Procentul de cofinanţre incorect calculat;
 Cashflow incorect care nu considerătoate elementele, intrăi nejustificate, uneori negative;
 Necorelarea previziunilor financiare cu capacitatea pieţi ş a producăorului;
Īn cadrul procesului de monitorizare:
 Raportul de progres nu este completat corespunzăor;
 Nu este trimis la termenul specificat īn contract (trimestrial);
 Nu sunt realizaț indicatorii stipulaț īn contract;
 La pct.5.1 nu sunt trecute activitățle īn conformitate cu contractul;
 Pentru temele prioritare de cele mai multe ori beneficiarul nu face referire la cela specificate īn cererea de finanțre ș completeazăcănu este cazul;
 La pct.6 – Indicatori nu este completat, īn cazul īn care nu existănicio realizare īn perioada de referințătrebuie specificatăvaloarea din contract īn coloana respectivă;
 Necompletarea pct.9 – Păț fizice distincte pentru rapoartele de progrs care īnsoțsc cererile de rambursare;
Īn cadrul procedurilor de achizițe:
 Confuzie īntre anunțl prin care se face invitața de a participa la o anumităprocedurăde achizițe (de obicei lansatăde beneficiar) ș anunțl/ comunicatul pentru īnceperea proiectului;
 Utilizarea, ca ș criterii de atribuire a unor criterii de calificare, ceea ce poate atrage aplicarea unor corecți financiare īn conformitate cu Ghidul Comisiei din 29.11.2007.

Criteriile de calificare sunt criterii referitoare la ofertant (situața economicăș financiară situața personalului, etc), iar criteriile de atribuire sunt cele referitoare la ofertă(preț oferta cea mai avantajoasăeconomic). Unul dintre cele mai frecvente criterii de calificare utilizare incorect, ca ș factor de evaluare īn cadrul criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasădin punct de vedere economic, este experienț personalului;
 Nedetalierea sau detalierea insuficientăa medodei de punctare a factorilor de evaluare utilizaț īn cadrul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasădin punct de vedere economic". Acest fapt constituie o īncăcare a principiului transparenți potrivit căuia toț participanți la procedurătrebuie săcunoascăīn avans regulile aplicabile ș trebuie săaibăcertitudinea faptului căaceste reguli se aplicătuturor īn acelaș mod;
 Folosirea īn documentața de atribuire a unor criterii referitoare la nume de măci sau țăi de origine (ex.Intel), făămențunea "sau echivalent";
 Selectarea unor contractori care nu au īndeplinit criteriile de calificare;
 Modificarea prin contractele de achizițe īncheiate a condiților stabilite ca ș minime ș obligatorii sau a celor utilizate ca ș factori de evaluare īn cadrul procedurii de evaluare (ex. Stabilirea unui termen de livrare obligatotiu prin caietul de sarcini de maxim 6 luni, iar prin contractul de achiziți termenul de livrare este de 12 luni);
 Divizarea contractelor de achiziți pentru a se īncadra īn pragul de cumpăare directă;
 Neconcordanț īntre specificațile din documentața de atribuire (ex.divizarea sau nu pe loturi) ș realizarea efectivăa achiziței;
 Modicficarea prin act adițonal a condiților care au stat la baza atribuirii contractului (preț termen de livrare, specificați tehnice, perioada de garanțe, etc);
 Folosirea unor criterii de calificare/ selecțe discriminatorii (ex.Ofertantul a finalizat īn ultimii 3 ani, īn calitate de controlor principal sau asociat, cel puțn 3 contracte de implementare de sisteme informatice, finanțte din fonduri europene, la beneficiari din domeniul guvernamental ș/ sau instituți ale statului);
 Nu sunt īndeplinite condițile specificate īn documentața de atribuire ș īn contractul de achizițe – exemple identificate īn cadrul misiunilor de control;
 Īn cazul anumitor aplicaților informatice, deș īn documentața de atribuire ș īn contractul de achizițe erau precizate modul cătare, modul raportare, interfațămultilingvă modul de newsletter, manual de utilizare, aplicațile informatice achzițonate nu dețn aceste funcți
 Īn cazul echipamentelor IT, existăneconcordanț īntre specificațile tehnice precizate īn documentața de atribuire ș īn contractul de achizițe ș specificațile tehnice ale echipamentelor achizițonate;
 Confuzie īn denumirea procedurii de achizițe (Exemplu Deș se face achizițe directăcu prospectare de piațăpentru achizițile sub 15 000 euro, beneficiarii specificăīn raportul progres cererea de ofertă;
 Anunțl de intențe nu are acelaș conțnut cu invitața de participare ș nu specificăcriteriile de atribuire;
 Īn cazul īn care este trecut criteriu de atribuire cea mai avantajoasăofertătehnico economicănu este respectat principiul transparenți īn ceea ce priveșe acordarea punctajului (Ex.īn caietul de sarcini ș īn raportul procedurii nu este detaliat modul de acordare a puncajelor pentru fiecare criteriu īn parte, respectiv pentru fiecare beneficiar);

 Nu existăconfirmăi pentru transmiterea invitaților de participare/ comunicarea rezultatelor procedurii;
 Documentele nu au numă de īnregistrare la beneficiar ș nici nu sunt semnate de persoanele responsabile;
Referitor la Cererea de prefinanțre
 Scrisoarea de garanțe depusăīn vederea obțnerii prefinanțării nu are elemente obligatorii. (ex. Nu se specificăcontul īn care se face plata, acesta nu este de tip 509083, nu este emisăīn numele MECMA – AM POSCCE, nu specificăaxa prioritară domeniu de intervențe);
 Valabilitatea Scrisorii de garanțe – cel puțn 3 luni dupădepunerea primei cereri de rambursare;
 Contractele depuse de beneficiar īn vederea obțnerii prefinanțăii au valoare mai micăīn comparațe cu valoarea solicitată;
Referitor la Cererea de Rambursare
 Īncadrarea incorectăa cheltuielilor conform Cererii ș Contractului de Finanțre de căre Beneficiari;
 Algoritmul dupăcare se calculeazăCheltuielile Generale de Administrațe nu este īnțles corect de căre beneficiari ș ca atare apar erori de calcul sau cheltuieli care ies din perioada de eligibilitate;
 Nerespectarea procedurilor de achizițe publică(evaluare, criterii, caiet de sarcini, contract);
 Modificarea graficului de rambursare ș depunerea Cererilor de Rambursare īn aceeaș perioadăau condus la suprapunerea acestora sau nerespectarea graficului de rambursare ca timp ș sume;
 Beneficiarii nu anexeazăīntotdeauna toate documentele justificative prevăute īn Contractul de finanțre ș instrucțunile AM de pe site;
 Dificultățle beneficiarilor de implementare a Instrucțunii Nr. 7/ 18.06.2010, elaborate de AM cu privire la contabilitatea distinctăa proiectului. (Beneficiarii trebuie săaplice fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilăadecvatăpentru toate tranzacțile privind operațunea, făăa aduce atingerea standerdelor contabile națonale);
 Beneficiarii nu cunosc ș nu completeazăcorect formularul CR;
 Neclarităț privind aplicarea Manualului de identitate vizuală;
 Extrase de cont nesemnate ș neșampilate de bancă trezerorie;
 Cheltuielile sunt realizate īn afara perioadei de eligibilitate (ex. Īntr-un contract semnat īn data de 15.02.xxxx se specificădata de depunere a cererii de rambursare a 5a lunăde la data semnăii contractului. Beneficiarul ar trebui sădepunăcererea cel tārziu īn data de 15.07.xxxx, cheltuielile realizate dupăaceastădatăsunt neeligibile)
 Modificarea contractului de finanțre făănotificarea OI IMM (ex. Transferul de 10%, modificare grafic de rambursare, schimbare cont aferent rambursăii cheltuielilor, adresă reprezentant legal);

 Transmiterea de solicităi de acte adițonale īn afara perioadei de implementare sau făărespectarea termenului din contractul de finanțre (60 zile pentru apelul I ș 30 zile pentru apelul II);
 Completarea incorectăa cererii de finanțre
-
Īn tabelul 6° nu se completeazăcu valoarea eligibilăaferentăfacturii fiscale. Cursul utilizat pentru facturile īn valutăeste cel aferent zilei īn care se efectueazăplata conform prevederilor legale, beneficiarul respectăprevederea contractului (cursul minim īntre momentul facturăii ș momentul plăți);
-
Īn tabelul 6B nu sunt detaliate cheltuielile aferente oricăei categorii de cheltuieli eligibile;
-
La punctul 9, Liste Anexe, nu sunt trecute documentele transmise efectiv care īnsoțsc cererea de rambursare;
 Documentele contabile care īnsoțsc cererea de rambursare (fiș contului, nota contabilă balanțle, registrul de casă nu au specificat acronimul POSCCE nr. ș data contractului de finanțre pentru operațunile aferente contractului;
 Copiile documentelor justificative (facturi, extrase de cont, ordine de plată dispoziți de platăexterne) sunt ilizibile;
__________________
Deniplant
Imuniplant
Giurgiu
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


© Arkad Data. Toate drepturile rezervate. | Web Development By IT Exchange | Design Vectorpixel


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.